I still believe ゛ため連゛梧簡

壓澤下梧簡 栖坿才大屁尖  侭奉廨辞 :

兆寥冥紳掴梧簡

宸爺腎 寔梁悲
苧苧繍侭嗤議匯俳心議匯賠屈萱議…
指綱參吏 伉壓和嚏 辛頁
嶬 匯指遊 嗤低壓附都
I don’t know why
詬弦窮三猷
油油低議蕗咄 音壅留廾

haa… I’ll be with you
haa… 萩藻壓厘附円
haa… 侭僚議握悳嗤匯爺…
低傍議宸乂三 厘厮将涙隈誅饒朴

斤低議房廷
涙隈派虫燕器 闘柊議払停治
厘採扮延議宸N握図阻椿
But I still believe
愁愁氏王堝需爺議 低頁厘議率匯
峪真广房廷 頁涙隈試和肇議…

haa… I’ll be with you
haa… 厘挫誅猥田窶
haa… 泌惚低觴厘
短購狼 厘氏瀧貧肇需低議犖

軸聞低音壓
耽爺匿徨戦托茄
毘議諾諾議握
頁倦匆氏延腎椿
徽頁 壓宸Tameiki(名連蕗)嶄
嗤彭椎埃協

haa… 峪勣嗤低壓
haa… 苧爺辛參音勣
haa… 軸聞酔瓜惜咳公喝恠
厘珊頁握广低

朴沫兆寥冥紳掴厚謹ゞI still believe ゛ため連゛〃梧簡佚連